Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2011

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Ιστορία της Εσπεράντο
(Αναλυτική παρουσίαση, 
1996, 790 σελ.)

                 
                                                                    Διδακτικό
 
                                         (1987, 672 σελ.)


                               
                             Eλληνόγλωσση πολωνική έκδοση
                                         (2007, 115 σελ.)
   


(2008, 343 σελ.
15.000 λήμματα)
           
    Τρίτομο (2008, 1.642 σελ.,
80.000 λέξεις)
ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ
Μετάφραση Gerrit Berveling (2006)
Μετάφραση
Ευδ. Πατμίου -
Αδ. Διαμαντής 

(2006)Μετάφραση Σπ. Σαραφιάν (2006)


Μετάφραση Σπ. Σαραφιάν (2006)
Μετάφραση Σπ. Σαραφιάν (2006)
Μετάφραση Σπ. Σαραφιάν (2006)

96o Παγκόσμιο Συνέδριο της Εσπεράντο (23-30 Ιουλίου 2011, Κοπεγχάγη, Δανία.

Εσπεραντιστές από διάφορες χώρες και ηπείρους.

Το προεδρείο του Παγκόσμιου Εσπεραντικού Συνδέσμου.

Έναρξη του Παγκόσμιου Συνεδρίου.

Παρουσίαση εσπεραντικών εκδόσεων (από 66 χώρες).
(Πρώτη αριστερά, η ελληνική αντιπροσωπεία).

Εσπεραντιστές από διάφορες χώρες στο κέντρο της Κοπεγχάγης.

Ελληνικές εκδόσεις.

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2011


          
Ε   Σ   Π    Ε   Ρ   Α   Ν   Τ   Ο
-------------------------------------------------

ΓΛΩΣΣΑ – ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ – ΚΙΝΗΣΗ
 1) ΓΛΩΣΣΑ

Πρόκειται για γλώσσα τεχνητή και για τούτο απλή, αφού, φυσικά, είναι απαλλαγμένη από κάθε είδους ιδιωματισμούς, τα στοιχεία, δηλαδή, που κάνουν κυρίως δύσκολη την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας.

Είναι γλώσσα λατινογενής, και βασίζεται κυρίως στο λεξικολογικό υλικό των λατινογενών γλωσσών. Χρη­σιμοποιεί το λατινικό αλφάβητο και είναι απαλλαγμένη από κάθε πρόβλημα προφοράς και ορθογραφίας, αφού ό,τι γράφεται προφέρεται και ό,τι ακούγε-ται γράφεται, ενώ όλες οι λέξεις τονίζονται στην παραλήγουσα.

Είναι γλώσσα εύκολη, με γραμματική που περιλαμβάνει 16 κύριους κανόνες. Η εκμάθησή της 
απαιτεί σπουδή 12-18 μηνών, σε εβδομαδιαία μαθήματα της μιάμισης ώρας, ενώ είναι δυνατή η με αυτοδιδασκαλία εκ­μάθησή της, με τη χρήση κατάλληλης μεθόδου (διατίθεται από το Σύνδεσμό μας), ή με την παρακολούθηση κά­ποιου από τα πολλά σχετικά προγράμματα του Διαδικτύου.

Είναι γλώσσα απλή, προσιτή σε όλους τους ανθρώπους, οποιασδήποτε ηλικίας και μόρφωσης, πλήρης και εκφραστική, όσο όλες οι γλώσσες του κόσμου, με πλούσια πρωτότυπη και πλουσιότατη μεταφρασμένη λο­γοτεχνία.

2) ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ

Η σε διεθνές επίπεδο άμεση και ισότιμη επικοινωνία όλων των ανθρώπων της γης, ανεξάρτητα 
από χρώμα, φυλή, καταγωγή, γλώσσα, πολιτικές, θρησκευτικές κ.ά. πεποιθήσεις, μέσω της απλής, τεχνητής, δεύτερης για κάθε λαό και κοινής για όλους ουδέτερης γλώσσας (μέσα σ' ένα κόσμο με 3.000 γλώσσες και 12.000 διαλέκτους).

Αυτή είναι η ιδέα που υλοποιεί η Εσπεράντο, η γλώσσα που εξασφαλίζοντας την ισότιμη και άμεση επαφή όλων των ανθρώπων, μπορεί να βελτιώσει τις σχέσεις τους και να συμβάλει ουσιαστικά στην παγκόσμια φιλία και ειρήνη.

Η ιδεολογία αυτή είναι απολύτως σύμφωνη με το πνεύμα του Ο.Η.Ε. και συγκεκρι­μένα με το 2ο άρθρο της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που αναφέρεται,  μεταξύ άλλων, και στη γλωσσική ισότητα.  Γι' αυτό η UNESCO, από το 1954, έχει  αναγνωρίσει την προσφορά και ωφελιμότητα της Εσπεράντο και διατηρεί έκτοτε σταθερές συμβουλευτικές σχέσεις με τον "Παγκόσμιο Εσπερα­ντικό Σύνδεσμο".

3) ΚΙΝΗΣΗ

Σε περισσότερες από 120 χώρες του πλανήτη μας υπάρχει σήμερα ζωηρή εσπεραντική δραστηριότητα, από πολύ μεγάλο αριθμό Εσπεραντιστών, οργανωμένων σε τοπικές οργανώσεις και συλλόγους, αλλά και σε πάμπολλες διεθνείς ενώσεις ειδικών ενδιαφε-ρόντων (Εσπεραντιστές επιστήμονες, συγγραφείς, δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες, μουσι-κοί, τεχνικοί, φοιτητές, οικολόγοι, φιλοτελιστές, πρόσκοποι  κ.ά.).
                                                                          

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΑΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Ενώ η Εσπεράντο έγινε γνωστή στην Ελλάδα ένα χρόνο μετά την εμφάνισή της, το 1888, οι πρώτοι Έλλη­νες Eσπεραντιστές εμφανίστηκαν το 1904 στην Αθήνα και το 1905 στη Σάμο (ανεξάρτητη τότε τουρκική ηγεμο­νία). Ακολούθησε η ίδρυση των πρώτων μικρών εσπεραντικών ομίλων σε άλλες πόλεις. Αξιόλογη και οργανω­μένη εσπεραντική Κίνηση υπήρξε στην Αθήνα, από το 1926. Πρωτεργάτης της ελληνικής εσπεραντικής Κίνη­σης, και κορυφαίος Έλληνας Εσπεραντιστής, ήταν ο Ανακρέων Σταματιάδης, ιδρυτής του «Ελληνικού Εσπεραντικού Συνδέσμου» (1926).

Κύριος σκοπός του «Ελληνικού Εσπεραντικού Συνδέσμου» είναι η ενημέρωση του ελληνικού κοι­νού και η διάδοση στην Ελλάδα της διεθνούς γλώσσας, καθώς και η, μέσω της Εσπεράντο, προβολή των ελληνικών πολιτιστικών αξιών στο εξωτερικό.

Ταυτόχρονα, ο Σύνδεσμος, ως εκπρόσωπος της Ελλά­δας και μέλος του «Παγκόσμιου Εσπεραντικού Συνδέσμου», συμμετέχει ενεργά στην παγκόσμια εσπεραντική Κίνηση. Στα πλαίσια των σκοπών του, εκδίδει ενημερωτικά έντυπα, διορ­γανώνει τμήματα διδασκαλίας της γλώσσας, τοπικές και διεθνείς συναντήσεις, εκθέσεις, διαλέξεις γενικού πολι­τιστικού ενδιαφέροντος και άλλες εκδηλώσεις.

Ο Σύνδεσμος λειτουργεί μέσα στα πλαίσια του εγκεκριμένου, από το Πρωτοδικείο Αθη-νών, Καταστατικού του, είναι αυστηρά ουδέτερος σε ό,τι αφορά τις πολιτικές, θρη-σκευτικές και όποιες άλλες πεποιθήσεις και προσφέρεται χωρίς κανένα περιορισμό σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για την υπόθεση της Εσπεράντο.

Ο Σύνδεσμος, από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, λειτουργεί πάντα μέσα στα πλαίσια της εθελοντικής προ­σφοράς υπηρεσιών των μελών του, στηριζόμενος οικονομικά αποκλει-στικά και μόνο στις συμβολικές συνδρομές των μελών του. Συμμετέχοντας στη διεθνή εσπεραντική Κίνηση, είναι ο επίσημος φορέας της, εκπροσωπώντας, ως μέλος του, τον «Παγκόσμιο Εσπεραντικό Σύνδεσμο».

Το 1976 διοργάνωσε, με μεγάλη επιτυχία, στην Αθήνα το 61ο Παγκόσμιο Εσπεραντικό Συνέδριο και στη Θεσσαλονίκη το 32ο Διεθνές Εσπεραντικό Συνέδριο Νέων, και το 1984 στην Αθήνα το 2ο Βαλκανικό Εσπερα­ντικό Συνέδριο.

Το 1987, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων από την εμφάνιση της Esperanto, εκδόθηκε ένα σύγχρονο βιβλίο εκμάθησης της Γλώσσας, με τίτλο «ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑ ΕΣΠΕΡΑΝΤΟ», Μέθοδος Διδασκαλίας-Αυ­τοδιδασκαλίας» (Σπ. Σαραφιάν, 630 σελ.).

Το 1996, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 70 χρόνων λειτουρ­γίας του Συνδέσμου, εκδόθηκε από τον Οίκο «Δωδώνη» ένα πλήρες ιστορικό, σε όλους τους εσπεραντικούς τομείς, βιβλίο, με τίτλο «ESPERANTO, Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ» (Κ. Κυριάκος, 780 σελ.).

Το 2006, εκδόθηκαν τα έργα: «HISTORIO DE HERODOTO» του Ηρόδοτου και τα έργα του Πλάτωνα «FEDONO», «KRITONO» και «LA ΑPOLOGIO DE SOKRATO», σε μετάφραση του Σπύρου Σαραφιάν.

Το 2008, εκδόθηκε ένα πλήρες  «ΕΛΛΗΝΟ-ΕΣΠΕΡΑΝΤΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ» (Σπ. Σαραφιάν, τρίτομο, 1.226 σελ., 70.000 λέξεις περίπου), καθώς και ένα  «ΕΣΠΕΡΑΝΤΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ»  (Σ. Σαραφιάν, 282 σελ., 16.000 ρίζες περίπου).